Archief nieuwsbrieven VleesveeNL 2019

april 2019

5 maart

8 januari

          22 januari 

 5 februari 

22 februari

Belangrijk nieuws over de fosfaatrechten 18/7/18.

Stichting VleesveeNL, dé belangenbehartiger voor de Nederlandse vleesveesector

 

Op 23 januari 2018 heeft de Nederlandse vleesveesector de Stichting VleesveeNL opgericht. De oprichters van de stichting zijn: de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland.

De stichting zonder winstoogmerk is gevestigd in Apeldoorn en heeft ten doel: het versterken van de ondernemerskracht van de Nederlandse vleesveesector in de volle breedte door het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen van deze sector.

 

De belangen van de Vleesveesector worden op dit moment niet centraal behartigd.

Dat heeft geleid tot een kennisvacuüm bij beleidsmakers en consumenten over de werkwijze op Nederlandse rundvleesveeveehouderij en vooral over de grote meerwaarde van Nederlands rundvlees.

 

Met de oprichting van VleesveeNL worden de krachten gebundeld en zullen de belangen van de Vleesveeketen centraal worden behartigd. De nieuwe samenwerkingsorganisatie is uitsluitend gericht op de belangen van de Vleesveeketen.

De stichting wil namens de vleesveesector gesprekpartner zijn voor overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. Daarnaast richt de stichting zich op taken rondom de productie, afzet, promotie, informatievoorziening en kwaliteitsverbetering van Nederlandse rundvlees.

 

Bestuur

In het bestuur zijn vertegenwoordigd:

 

  1. de heer Jacco Keuper, voorzitter;

  2. de heer Focko Zwanenburg, penningmeester;

  3. de heer Niels Mureau, secretaris;

  4. de heer Jos Bolk, als bestuurder;

  5. de heer Wouter Hartendorf, als bestuurder;

  6. de heer Jules Rojer, als bestuurder;

  7. de heer Henk Bleker, als bestuurder;

  8. de heer Derk Jan Kuenen, als bestuurder.

 

 

Over de sector

De houderij van runderen voor de productie van ambachtelijk rundvlees heeft veel duurzame elementen in zich. Het is een ambachtelijke vorm van dierhouderij en het vermarkten van het vlees vindt vaak plaats via ambachtelijke slagers. De vleesveehouderij kenmerkt zich naast een hoogstaand kwalitatief eindproduct door kleinschaligheid, een laag antibioticagebruik, duurzaam karakter, natuurbeheer, weidegang, kalf bij de koe en lokale productie hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt afgezet via het ambachtelijke afzetkanaal. Van de ruim  4.100 vleesveehouders zijn er 2.500 georganiseerd; gezamenlijk houden deze vleesveehouders naar schatting 232.000 runderen (bron: CBS).

De werkwijze en het management op Nederlandse vleesveebedrijven verschilt onderling zeer sterk op een diversiteit aan bedrijven, variërend van kleinschalige hobbymatige fokkerijbedrijven tot grote professionele (afmest)bedrijven. Ook de afzet van rundvlees vindt via veel verschillende kanalen plaats waarbij een enorme verscheidenheid aan kwaliteit en verwerkingsvormen voorkomt.

 

Definitie vleesveeketen

Onder de Vleesveeketen wordt verstaan: alle houders van (zoog)koeien van vleesrassen, mesterijbedrijven met volwassen stieren en/of volwassen vrouwelijke runderen inclusief vetweiderijbedrijven bestemd voor de productie van rundvlees (ambachtelijk rundvlees) en alle schakels betrokken bij het voer voor, de verhandeling, het transport, de slacht, de verwerking en de verkoop van het vee en vlees uit deze keten tot aan de consument.

De Stichting VleesveeNL heeft een duidelijke visie op de verbeter- en profilerings-mogelijkheden van de Nederlandse Vleesveesector. Zij schept de vruchtbare omgeving die ervoor zorgt dat de ondernemers in deze sector toekomstige kansen ten volle kunnen gaan benutten. 

 

Meer informatie

Jacco Keuper, voorzitter 06 10350981

Belangrijk nieuws Fosfaatwet!

VleesveeNL heeft een brief geschreven aan minister Schouten met een verzoek om de keuze voor vrijstelling te verlengen tot 31 december.
De volledige brief is hier te lezen:

Update 6 november:
De antwoorden van de overheid op een aantal vragen en de presentatie van vandaag in Marum zijn hier te vinden:

Nieuwsbericht 29 maart 2018 Stichting VleesveeNL

 

Bij deze informeren wij u over de Kamerbrief over de stand van zaken omtrent fosfaatrechten, die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Minister Schouten meldt dat er ruim 22.000 beschikkingen voor zo’n 85 miljoen kg aan fosfaatrechten toegekend. Het aantal toegekende rechten zit hiermee licht boven het productieplafond. Dit komt onder meer doordat er ook fosfaatrechten zijn toegekend voor dieren buiten de melkveehouderij, die wel aan de definitie van melkvee voldoen.

 

De minister geeft aan dat de positie van de vleesveehouderij herhaaldelijk naar voren is gebracht. Zij meldt ook dat de fosfaatproductie door de vleesveehouderij ook niet onder het plafond van de melkveehouderij valt en er in de vleesveehouderij ook geen sprake is geweest van groei waardoor het plafond is overschreden. Een deel van het jongvee in de vleesveesector valt onder het fosfaatrechtenstelsel om te voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via de vleesveehouderij buiten het stelsel worden gehouden. Dit heeft echter als consequentie dat ook bedrijven, waarvan de dieren nooit in de melkveehouderij terecht komen, onder het fosfaatrechtenstelsel vallen.

 

De afgelopen maanden is over deze problematiek en de mogelijke oplossingen overlegd tussen het ministerie en vertegenwoordigers van LTO Nederland, Stichting VleesveeNL en Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Hieruit is de oplossing naar voren gekomen om enerzijds meer duidelijkheid te bieden over welk jongvee onder de wettelijke definitie van melkvee valt en anderzijds een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders in te voeren.

 

De minister gaat een beleidsregel opstellen waaruit duidelijk wordt dat voor jongvee gehouden buiten de melkveehouderij alleen fosfaatrechten nodig zijn als de dieren bedoeld zijn om een kalf te krijgen. Vleesveehouders moeten dit in hun bedrijfsadministratie aannemelijk kunnen maken en kunnen achteraf worden gecontroleerd op basis van de feitelijke situatie.

 

Om te voorkomen dat voor jongvee dat in de melkveehouderij terechtkomt fosfaatrechten nodig zijn, is een wetswijziging noodzakelijk. Daarop vooruitlopend wil de minister een vrijstellingsregeling vaststellen voor jongvee in de zoogkoeienhouderij. In grote lijnen komt de regeling er op neer dat ondernemers die hier gebruik van willen maken afstand zullen moeten doen van de eventueel ontvangen fosfaatrechten. Daarnaast moeten zij er voor zorgen dat de van hun bedrijf afgevoerde runderen niet worden aangewend voor de productie van melk in Nederland en mogen deze ondernemers geen melkveetak of jongvee opfok op hun bedrijf hebben.

 

De implementatie van de beleidsregel en vrijstellingsregeling is afhankelijk van overleg met de Europese Commissie. De minister streeft naar invoering per 1 juli 2018 en adviseert ondernemers die gebruik willen gaan maken van de vrijstellingsregeling hun fosfaatrechten niet de verhandelen. Ook dienen ondernemers er rekening mee te houden dat hun toekenning van rechten, gelet op de verduidelijking van de jongveedefinitie, wordt herzien.

 

De complete Kamerbrief is te vinden via: kamerbrief-over-stand-van-zaken-fosfaatrechten

 

Reactie VleesveeNL:

Zicht op meer duidelijkheid

De vleesveehouderij hoort naar de mening van Stichting VleesveeNL niet onder het fosfaatstelsel te vallen; dit stelsel is bedoeld om de fosfaatproductie in de melkveehouderij te begrenzen. We waarderen de inzet van het ministerie van LNV om gezamenlijk met sectorpartijen tot een oplossing voor de vleesveehouderij te komen en zijn blij dat er voor vleesveehouders na een lange periode van onzekerheid medio dit jaar duidelijkheid komt.

 

Bedrijfsadministratie

De minister roept vleesveehouders met nadruk op de bedrijfsadministratie met betrekking tot fosfaat en gebruiksdoelen van de dieren (diercategoriën) zodanig in te richten dat bij controle inzichtelijk is hoe de vleesveehouder de fosfaatwet toepast. Vleesveehouders zullen zich daardoor meer bewust worden van de uitvoeringsmaatregelen van de fosfaatwet voor vleesveehouders. VleesveeNL roept beheerders en ontwikkelaars van veedatasystemen en aanbieders van applicaties voor veeadministratie op om vleesveehouders hiervoor diensten aan te bieden.

 

Vrijstellingsregeling

Wij zijn het eens met een op vrijwilligheid gebaseerde mogelijkheid tot vrijstelling. Boeren hebben daardoor de keuze of ze vrij van rechten willen produceren of dat ze binnen het fosfaatrechtenstelsel willen blijven. We betreuren dat een vrijstelling niet mogelijk is met behoud van de toegekende rechten, bijvoorbeeld door deze te bevriezen. Dat had de deelname aan de vrijstellingsregeling vergroot en daarmee het effect dat deze maatregel sectoraal zal hebben. Als vleesveehouders gebruik maken van de vrijstelling, dan moeten de toegekende fosfaatrechten worden teruggegeven aan het ministerie van LNV. Deze rechten vertegenwoordigen een grote economische waarde. Een waarde die is toegekend aan bedrijven met jongvee van vleesvee. VleesveeNL pleit ervoor dat dit geld in de sector blijft en wordt ingezet voor de ontwikkeling van de vleesveesector.

 

Bieden van praktijk input

Wij ondersteunen de nadere definiëring van jongvee en willen daarbij graag onze kennis en ervaring inbrengen. Betere definities zullen bijdragen aan een duidelijkere afbakening om zodoende het fosfaatstelsel te beperken tot de melkveehouderij waarvoor dit stelsel oorspronkelijk is bedoeld.

 

Stichting VleesveeNL Jacco Keuper, voorzitter 0610350981

VleesveeNL is een initiatief van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland en de samenwerkende vleesvee-integraties Keten Duurzaam Rundvlees, Vleeshandel Patrick van den Berg B.V., Bief Select en Vleesvee integratie Twente bv. Het bestuur van VleesveeNL wordt gevormd door de heren Jacco Keuper (voorzitter), Niels Mureau (secretaris), Focko Zwanenburg (penningmeester), Jos Bolk, John van Can, Jules Rojer, Henk Bleker en Derk Jan Kuenen. Secretariaat VleesveeNL Ambtelijk secretaris is Jos Zegers 0653732275

Federatie Vleesveestamboeken

Secretaris
email versturen? Klik hier

  • Wix Facebook page