Doelen & Statuten

De Federatie Vleesveestamboeken Nederland 

De Federatie Vleesveestamboeken Nederland is opgericht op 12 december 1989. De Federatie stelt zich ten doel de promotie en de rationele fokkerij van vleesvee, respectievelijk het tot waarde brengen van vleesvee in het bijzonder.

De Federatie tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van vergaderingen alsmede door:

– het onderhouden van een zo nauw mogelijke samenwerking met de instanties die zich bezighouden met de promotie, het fokken en de afzet van vleesvee;
– het bevorderen van een goede verstandhouding tussen organisaties van voor de fokkerij van vleesvee;
– het onderhouden van een zo nauw mogelijke samenwerking met natuurlijke en rechtspersonen, die betrokken zijn bij de rundvleesproductie;
– het geven van adviezen en voorlichting;
– het bevorderen van onderzoek op het gebied van het houden van vleesvee en de rundvleesproductie;
– andere wettige middelen, welke aan het doel van de Federatie bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe ziet dat er dan precies uit?

Uitwerking Doelstellingen Federatie


A) Het onderhouden van een zo nauw mogelijke samenwerking met instanties die zich bezighouden met de
promotie, het fokken en de afzet van vleesvee.

Vertaling vanuit het heden naar de toekomst. Door het organiseren van keuringen en het meedoen aan manfestaties kan vleesveehoudend Nederland zich aan een breed publiek presenteren. Wij denken in dit verband toch aan één nationale keuring van alle 9 aangesloten stamboeken op een locatie ergens in Nederland met een stuk uitstraling naar het gewone publiek en naar alle personen en instanties in deze sector en verder naar alle fokkers op vleesgebied.

Daarvoor zullen alle negen aangesloten stamboekbesturen eendrachtig hun geluid naar de achterban moeten laten horen dat dit niet alleen gewenst is, maar ook zeker moet. Voor wat betreft de afzet zien wij toch meer een rol voor de stamboeken zelf. Wel kan de Federatie hierin een ondersteunende rol vervullen.

B) Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen organisaties voor de fokkerij van vleesvee.
Dit bovenstaande is zeker van toepassing op de aangesloten stamboeken, maar zeker ook naar instanties zoals: CRV (registratie, financien, fokwaarden, stieren), KI-organisaties. Wij hebben ook een taak om een blad als VeeteeltVlees en andere bladen die specifiek over vleesvee willen schrijven van een goede nieuwsgaring te voorzien.

C) Het onderhouden van een zo nauw mogelijke samenwerking met natuurlijke en rechtspersonen, die betrokken zijn bij de runvleesproductie.
Wij denken hierbij aan: Gezondheidsdienst voor dieren (GD), LTO, Ministerie van EL&I, Wageningen UR, Keurslagers.
Verder willen wij graag een intensivering van onze contacten met de beheersinstanties in Nederland, te weten: Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale landschappen. Dit om het graasbeheer en de kosten van begrazing ook na 2006 eerlijk en verantwoord zeker voor wat betreft de beheersovereenkomsten te bespreken en als het mogelijk is centrale afspraken te maken. In dit geval denken we dan aan het opzetten van een databank waarin alle natuurgronden zijn ondergebracht.

D) Het geven van adviezen en voorlichting. Wij denken daarbij aan onze medewerking aan het onderzoek naar de mogelijkheden van de afzet en van rundvlees uit natuurgebieden. Ook de samenwerking die wij zijn aangegaan m et GD om te proberen door middel van goede en eerlijke voorlichting vleesveehoudend Nederland Lepto en IBR vrij te krijgen tegen verantwoorde kosten. Ook ander ziekten zoals BVD, Salmonella en Para tbc hebben of krijgen intensiever de aandacht.

E) Het bevorderen van onderzoek op het gebied van het houden van vleesvee en de rundvleesproductie.
Op dit gebied denken wij aan het onderzoek zoals de Federatie dat wil uitvoeren in samenwerking Wageningen UR en door financiering door het Ministerie op het gebied van het meer natuurlijk afkalven van zoogkoeien van de extreem bevleesde rassen.


F) Andere wettige middelen, welke aan het doel van de Federatie bevorderlijk kunnen zijn.
In dit verband is de voorzitter van de Federatie als adviseur verbonden aan de vakgroep rundvlees van LTO Nederland.
De Federatie heeft daarbij onder andere bemoeienissen met:
– het vaststen van lagere normen voor stikstofexcretie voor jongvee in de leeftijd van één tot twe jaar.
– verzilveren van toeslagrechten mogelijk op SN gronden met beheer door landbouwactiviteiten.
– Oplossen van knelpunten van leden met zoogkoeienpremie en slachtpremie vanwege het hebben van een dubbele UBN.

Download hier de volledige statuten